Tag: Bàu Bàng (Bình Dương) có thêm khu công nghiệp quy mô 700ha