Tag: Long An được chuyển đổi 65 ha đất trồng lúa để làm khu công nghiệp